Stichting het Kleinschalige Landschap (SKL)

Wij zijn Stichting het Kleinschalige Landschap (SKL). Jij kan ons helpen het mooie Sallandse landschap door te geven! Steek je handen uit de mouwen door vrijwilliger te worden maar ook een financiële of materiële bijdrage is zeer welkom.

Het kleinschalige landschap is een landschap met knotwilgen, hakhout, houtwallen, singels, bosjes en hagen. Ze zijn onlosmakelijk met het vroegere platteland verbonden. In de huidige tijd staan ze door optimalisering van landgebruik onder druk. Ze zijn echter van grote cultuurhistorische waarde, beeldbepalend en onmisbaar voor wilde dieren. Een groots open landschap willen we niet want dat is eentonig en heeft een lage biodiversiteit.

Onderhoud (en dus behoud) van historische kleine landschapselementen is arbeidsintensief en daardoor voor landschapsbeheerders kostbaar. Door ze te onderhouden met inzet van onze vrijwilligers kunnen ze blijven bestaan.

De stichting bestaat nu uit een bestuur van 5 personen en heeft ongeveer 30 vrijwilligers. De doelgroep is: de werkende vrouw of man, die graag een stukje wil bijdragen aan de natuur. We hebben gekozen voor een vrijblijvende deelname, omdat we van de werkende mensen niet kunnen verwachten dat ze altijd aanwezig kunnen zijn. Wij willen ons ledental graag uitbreiden om het landschap meer aandacht te geven.

Bestuurssamenstelling
Dhr. Sil Westra – voorzitter
Dhr. Mike van Oostveen- penningmeester
Mevr. Marleen Hoofd – secretaris
Dhr. Rob ten Barge – algemeen bestuurslid


De stichting Het Kleinschalige Landschap heeft geen winstoogmerk en haar bestuurders krijgen geen beloning voor werkzaamheden.